طرح ملی بشارت 1452
چاپ سی و یکم سرباز کوچک امام
بازدید ریاست جدید سازمان اوقاف از شرکت چاپ و انتشارات
چاپ و توزیع 30.000پوستر  طرح ملی حفظ قرآن کریم
چاپ قرآن به خط نیریزی